Bishoftu City Sport & Youth Office Page

Mission

Sports will provide the necessary infrastructure to realize the foundation of the community, increase community participation, sports will create healthy, active and winning citizens and ensure the prosperity of our city.

 

Ispoortiin bu’uura hawaasa qabate dhugoomsuuf bu’uuraalee barbaachisoo ta’an guutuun, hirmaanna hawaasaa dabaluun, ispoortiin lammii fayya qabeessaa, gameessaa fi mo’ataa ta’e uumuun badhaadhina magaalaa keenya mirkaneessu.


Vision

By 2017, we will see our city move towards prosperity by ensuring Sports Development

 

Bara 2017 tti Misooma Ispoortii mirkaneessuun magaalaa keenya badhaadhinatti Ceetee arguu


Core Values

 • Responsibility /responsibility/
 • Participation (Participation)
 • Transparency (Transparency)
 • Equity and inclusiveness /Equity and inclusiveness/
 • Reaching a Consensus
 • Respect for the rule of law (Rule of Law)
 • Responsiveness )
 • Effectiveness and Efficiency
 • Respecting Community Culture and Traditions
 • Have a sense of public service
 • Team work /team work/
 • Leading with knowledge and faith

 

 • Itti gaafatamummaa /responsibility/
 • Hirmaachisummaa (Participation)
 • Iftoomina (Transparency)
 • Haqummaa fi hunda-galeessummaa /Equity and inclusiveness/
 • Waliigaltee irra gahuu (Consensus)
 • Olaantummaa seeraa kabajuu (Rule of Law)
 • Deebii hatattamaa kennuu (Responsiveness )
 • Ga’umsa fi Bu’a qabeessummaa (Effectiveness and Efficiency)
 • Aadaa fi Duudhaa Hawaasaa Kabajuu
 • Miira tajaajiltummaa ummataa qabaachuu
 • Gareen hojjachuu /team work/
 • Beekumsaa fi amantaan hoogganuu

 

 

Our Location

 • Address: Bishoftu
 • Phone:
 • Fax:
 • Po. Box:
 • Email:
 • Website: